เอกสารสัญญา

  • เล่มทะเบียนตัวจริง
  • สัญญาเช่าซื้อตัวจริง (กรณีผ่อนไฟแนนซ์)
  • สำเนาบัตรประชาชน 4 ชุด
  • สำเนาทะเบียนบ้าน 4 ชุด
  • ใบเสร็จค่างวดปัจจุบัน (กรณีผ่อนไฟแนนซ์)
  • หนังสือรับรองไม่เกิน 7 วัน (นิติบุคคล)
  • ตราประทับ (นิติบุคคล)
Facebook Comments